COD DE CONDUITĂ

CAPITOLUL I

Dispoziții generale:

1.1 Codul de conduită reglementează reguli și norme de comportament nondiscriminatorii  de conduită profesională şi de integritate în realizarea atribuțiilor de serviciu, aplicabil atat personalului didactic, didactic-auxiliar, de conducere, cât și personalului nedidactic și elevilor din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Maria Montessori”.

1.2 Normele de conduită profesională și morală prevăzute de prezentul cod se adaugă normelor de conduită obligatorii stabilite prin alte acte normative în vigoare la nivel național sau în cadrul sistemului de învățământ privind:

a) Drepturile copilului și drepturile tinerilor;

b) Drepturile minorităților;

c) Combaterea discriminării;

d) Accesul cetățenilor la informațiile de interes public;

e) Statutul personalului didactic;

1.3 Orice persoană din CȘEI Maria Montessori Constanța are datoria morală de a cunoaște, respecta și aplica prevederile prezentului Cod

CAPITOLUL II

Drepturi educationale:

2.1 Elevii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiari primari ai educaţiei;

2.2 Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ au obligaţia să respecte dreptul la imagine al elevilor;

2.3 Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi părinţii acestora principiile corectitudinii şi respectului reciproc, de a manifesta transparenţă şi deschidere pentru comunicarea bilaterală;

2.4 Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor.

Îndatoririle elevilor:

2.5 înțelegerea mutuală și acceptarea diversității ;

2.6 evitarea practicării oricărei forme de discriminare în relațiile cu ceilalți colegi și denunțarea unor astfel de acțiuni;

2.7 respingerea conduitelor inadecvate ale colegilor elevi, prin evitarea denigrării și a unui limbaj jignitor.

CAPITOLUL III

Valori, principii şi norme de conduită ale cadrului didactic

  • în raport cu beneficiarii direcți ai educației

3.1  Este interzis oricărui cadru didactic să discrimineze elevii, să adreseze cuvinte jignitoare şi/sau umilitoare elevilor, să recurgă la agresiuni fizice sau gesturi care să exceadă relaţia profesor – elev, să recurgă la orice tip de hărţuire asupra elevilor;

3.2 Protejarea elevilor de abuzuri fizice, psihologice sau sexuale şi apărarea şi promovarea intereselor acestora;

3.3 Păstrarea și apărarea diversității culturale a populației școlare și interzicerea segregării;

3.4 Exercitarea autorității cu dreptate şi compasiune;

3.5 Formarea elevilor a sentimentului că sunt parte a unei comunități unde este loc pentru fiecare.

  • în raport cu ceilalţi colegi

3.5 Apărarea și promovarea intereselor și binelui colegilor și protejarea de abuzuri fizice, psihologice sau sexuale;

3.6 Evitarea practicării oricărei forme de discriminare și denigrare în relațiile cu ceilalți colegi și acționarea împotriva oricărei practici de acest gen;

3.7  Respingerea prejudecăților și promovarea toleranței.

CAPITOLUL IV

Răspunderi privind respectarea prevederilor codului

4.1 Toate persoanele, participante/implicate în mod direct sau indirect în activităţile din domeniul educaţional preuniversitar care consideră, în mod întemeiat, prin raportare la prevederile prezentului Cod, că sunt victime sau martori ai unui comportament discriminatoriu din partea unei/unor persoane din şcoala noastră, responsabile cu instruirea şi educaţia, are dreptul de a sesiza comisia de prevenire și eliminare a faptelor de discriminare din școală;

4.2  În cazul încălcării neintenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi audierilor, persoana în cauză va fi consiliată cu privire la înţelegerea situaţiei de încălcare a principiilor codului şi, respectiv, va fi sprijinită pentru concilierea amiabilă cu partea reclamantă;

4.3 În cazul încălcării intenţionate a prevederilor codului, fapt dovedit în urma anchetei şi a audierilor, comisia de prevenire si eliminare a faptelor de  discriminare poate iniţia următoarele măsuri, în funcţie de gradul de încălcare a prevederilor Codului, de repetarea comportamentului respectiv, precum şi în funcţie de punctul de vedere al Consiliului Profesoral:

a) concilierea amiabilă cu partea reclamantă;

b) atenţionarea colegială în cadrul comisiei, informarea Consiliului de Administraţie al şcolii, pentru luarea în considerare a neconformării   persoanei respective cu prevederile codului;

c) propunerea de includere a persoanei respective într-un program de remediere comportamentală, prin consilierea şi monitorizarea sa pe o perioadă decisă de către Consiliul de Administraţie al şcolii.