CODUL ETIC AL ELEVULUI

Codul funcționează ca un sistem de standarde de conduită colegială capabile să contribuie la coeziunea grupului de elevi, prin formarea și menținerea unui climat bazat pe cooperare și competiție, după reguli corecte.

CAPITOLUL I

1.1.Prezentul Cod de Etică este elaborat în baza Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4742/ 10.08.2016 privind statutul elevului și a ROI nr. _____/_____

1.2.Codul este aplicabil tuturor elevilor CȘEI Maria Montessori Constanța

1.3.Codul etic al elevului CȘEI Maria Montessori vizează valori esențiale legate de respect, responsabilitate, diversitate, perseverență, dezvoltare, recunoaștere și apreciere, adevăr, empatie etc.

1.4.Respectarea prevederilor prezentului Cod reprezintă o garanție a creșterii calității și prestigiului învățământului, scop posibil de atins prin intermediul următoarelor obiective:

a)autodisciplinarea elevilor, prin asumarea şi respectarea conţinutului acestui cod

b)menţinerea unui grad înalt de civilizaţie şi disciplină a elevilor din școală

c)ameliorarea calitativă a relaţiilor dintre actorii educaţionali

d)reducerea practicilor de indisciplină şi imoralitate a elevilor ce pot apărea în mediul educaţional al școlii

e)creşterea gradului de coeziune a elevilor

f)facilitarea promovării şi manifestării unor valori şi principii disciplinare şi morale a elevilor, aplicabile în mediul şcolar preuniversitar, inserabile şi în spaţiul social

g)sensibilizarea opiniei publice în direcţia susţinerii valorilor educaţiei

1.5.Codul funcționează ca un contract moral între părinți/ tutori/ reprezentanți legali, elevi, comunitatea locală și diferite categorii de personal din sistemul de învățământ preuniversitar responsabile cu instruirea și educația

1.6.Orice persoană din CȘEI Maria Montessori Constanța are datoria morală de a cunoaște, respecta și aplica prevederile prezentului Cod

CAPITOLUL II

Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev

2.1.Beneficiarii primari ai educației sunt preșcolarii și elevii din cadrul CȘEI Maria Montessori

2.2.Orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă religioasă sau politică, care este înscrisă în C.Ş.E.I. şi participă la activităţile organizate şi desfăşurate de acesta, are calitatea de elev

2.3.În cadrul C.Ș.E.I. sunt înscrişi copiii cu diferite dizabilităţi expertizaţi de către Serviciul de Evaluare Complexă din cadrul CJRAE Constanţa şi orientaţi şcolar şi profesional de către Comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul CJRAE Constanţa

2.4.Dobândirea calității de preșcolar/elev se obține prin înscrierea într-o unitate de învățământ

2.5.Înscrierea în învățământul de nivel preșcolar și primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice

2.6.Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile existente în programul fiecărei unități de învățământ. Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către unitatea de învățământ la care este înscris elevul

2.7.Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor și obligațiilor prevăzute la art. 14 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4742/10.08.2016, se sancționează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a—f din același statut

CAPITOLUL III

Drepturile elevilor

3.1.Elevii, ca membri ai comunității școlare, beneficiază de toate drepturile și îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi și cetățeni

3.2.Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii

3.3.Elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege

3.4.Elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care respectă normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ

Drepturi educaționale

3.5.Elevii beneficiază de următoarele drepturi:

 • învăţământ gratuit, asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită, transport gratuit, normă de hrană și cazarmament, rechizite, îmbrăcăminte și încălțăminte
 • dreptul de a beneficia de locuri în tabere și în școli de vară/iarnă, în condițiile stabilite de autoritățile competente
 • educație de calitate în unitățile de învătământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite
 • dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, nedidactic și din partea altor elevi din cadrul unității de învățământ
 • dreptul de a li se respecta demnitatea şi personalitatea; nici o activitate organizată şi desfăşurată în cadrul C.Ş.E.I. nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevilor
 • dreptul de a beneficia de programe speciale de învăţământ, adaptate specificului, posibilităţilor şi nevoilor lor
 • dreptul de a utiliza, gratuit, în cadrul activităţilor educative, baza materială a centrului şcolar şi baza sportivă a acestuia
 • dreptul de a învăța în săli adaptate particularităților de vârstă și nevoilor de învățare, și cu un număr adecvat de elevi și cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
 • dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și extrașcolare, în limita resurselor disponibile
 • dreptul de a participa la activităţile extraşcolare organizate de C.Ș.E.I. sau de alte instituţii abilitate
 • dreptul de școlarizare la domiciliu sau în unități complexe de asistență medicală, de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilități, respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecțiuni pentru care sunt spitalizați pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni
 • dreptul de a întrerupe/relua studiile și de a beneficia de transfer între tipurile de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare

CAPITOLUL IV

Îndatoririle elevilor

4.1. Elevii au următoarele îndatoriri:

 •  de a frecventa toate cursurile, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare
 • de a respecta regulamentele și deciziile unității de învățământ
 •  de a avea un comportament civilizat și de a se prezenta la școala într-o ținută vestimentară decentă și adecvată
 • de a respecta cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, pe ceilalţi elevi, să fie modeşti şi cuviincioşi
 • de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în perimetrul școlar
 • de a păstra integritatea și buna functionare a bazei materiale puse la dispozitia lor de către instituțiile de învățământ preuniversitar
 • de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziția lor de către instituția de învățământ preuniversitar, în urma constatării culpi individuale
 • de a manifesta înțelegere, toleranță și respect față de întreaga comunitate școlară: elevii și personalul unității de învățământ

4.2.Elevilor le este interzis:

 • să distrugă documentele şcolare: cataloage, carnete de elev etc.
 • să deterioreze bunurile din dotarea C.Ş.E.I.
 • să deţină şi să consume, în perimetrul centrului şcolar şi în afara acestuia, droguri, băuturi alcoolice, ţigări
 • să aducă jigniri sau să manifeste agresivitate în limbaj sau în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul centrului şcolar
 • să desfăşoare activităţi sportive în sala de sport sau pe terenul exterior în afara orelor de curs şi fără supravegherea profesorului de educaţie fizică
 • să părăsească clasa şi/sau incinta centrului şcolar înainte de terminarea orelor de curs
 • să îşi însuşească rechizite, materiale sau bunuri care nu le aparţin
 • sa faciliteze intrarea în scoala a persoanelor străine, fără acordul conducerii școlii și al diriginților sau profesorului de serviciu

CAPITOLUL V

Reguli speciale

5.1.Pe timpul începerii şi terminării cursurilor elevii vor respecta următoarele reguli:

 • plecarea elevilor se face după ultima oră de curs, după ce toate materialele didactice şi nedidactice din clasă au fost puse în ordine şi cadrul didactic dispune plecarea elevilor
 • elevii vor părăsi clasa în linişte, fără să alerge, să se bată, să ţipe sau să trântească uşile
 • pe timpul sosirii şi plecării de la cursuri, elevii şi însoţitorii acestora nu vor staţiona în faţa cancelariei, secretariatului sau birourilor directorilor, pe scări sau pe traseul de acces în clădirile aparţinând centrului şcolar

5.2.Pe timpul orelor de curs, elevii vor respecta următoarele reguli:

 • vor fi atenţi la activitatea desfăşurată, vor respecta indicaţiile şi sarcinile de lucru date de cadrul didactic
 • nu vor desfăşura activităţi care nu au legătură cu ora de curs
 • vor păstra curăţenia în clasă şi nu vor deteriora materialul didactic sau nedidactic
 • nu se vor urca pe bancă sau pe fereastră

5.3.Pe timpul recreaţiilor, elevii vor respecta următoarele reguli:

 • ieşirea în recreaţie se face la semnalul soneriei şi după aprobarea dată în acest sens de cadrul didactic, iar intrarea se face imediat după ce a sunat soneria, elevilor fiindu-le interzis să întârzie în recreaţii
 • petrecerea timpului de recreaţie se face, de regulă, în curtea şcolii, iar pe timp nefavorabil pe holuri sau coridoare destinate elevilor
 • nu se vor urca în copacii din curtea şcolii sau pe garduri
 • circulaţia pe holuri, coridoare sau scări se va face civilizat fiind interzis alergatul pe coridoare şi scări, joaca pe balustrade, îmbrâncirea etc.
 • resturile de alimente consumate în timpul recreaţiei şi hârtiile nefolositoare se vor pune în coşurile de gunoi existente în şcoală şi în clase

5.4.Pe timpul activităţilor extraşcolare, elevii vor respecta următoarele reguli:

 • vor purta o ţinută adecvată tipului activităţii desfăşurate, locului şi timpului de desfăşurare
 • participarea la activităţi se face la solicitarea sau aprobarea cadrului didactic care conduce activitatea şi cu ştirea dirigintelui clasei
 • pe timpul activităţii, elevii vor executa doar acţiunile prevăzute în program şi doar sub supravegherea cadrelor didactice care conduc activitatea, deplasarea la şi de la locul activităţii se va face cu însoţitori, fie cadre didactice fie părinţii sau asistenţii maternali

CAPITOLUL VI

Recompense şi sancţiuni

6.1.Elevilor care obţin rezultate bune şi foarte bune în activităţile şcolare şi extraşcolare li se pot acorda următoarele recompense:

 • evidenţierea în faţa colegilor din clasă
 • evidenţierea, de către director, în faţa colegilor din centrul şcolar
 • comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţionarea activităţii sau rezultatelor pentru care sunt evidenţiaţi
 • diplome şi premii şcolare

6.2.Acordarea premiilor şi a unor diplome de merit se face la sfârşitul anului şcolar, la propunerea dirigintelui clasei şi cu aprobarea directorului centrului şcolar

6.3.Elevilor care săvârşesc fapte contrare prevederilor prezentului regulament sau altor prevederi legale în vigoare vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora.

6.4.Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității de învățământ sau în cadrul activităților extrașcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unității de învățământ sau în afara activităților extrașcolare organizate de unitatea de învățământ, elevii răspund conform legislației în vigoare

6.5.Elevii au dreptul la apărare, conform legii

6.6.Elevilor li se pot aplica următoarele sancţiuni:

 • observaţie / mustrare individuală
 • mustrare scrisă
 • scăderea notei la purtare

6.7.Toate sancțiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor, cât și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Sancțiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz.

6.8.Sancționarea elevilor sub forma mustrării în fața colectivului clasei sau al școlii este interzisă în orice context

6.9.Observația individuală constă în atenționarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoțită de consilierea elevului, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancțiunea se aplică de către profesorul diriginte, învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar sau de către directorul unități de învățământ

6.10.Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învățământul primar sau profesorul diriginte, cu menționarea faptelor care au determinat sancțiunea

6.11.Sanctiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancțiune, spre validare. Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar sau profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului

6.12.Documentul conținând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/tutorelui/susținătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situația în care acest lucru nu este posibil, prin poștă, cu confirmare de primire

6.13.Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului

6.14.Sancțiunea poate fi însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului

6.15.Pentru toți elevii din învățământul preuniversitar, la fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină sau modul, va fi scazută nota la purtare cu câte un punct

6.16.Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unității de învățământ sunt obligați să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase

6.17.În cazul distrugerii sau deteriorării manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancționați cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor școlare