Plan de școlarizare

A fost publicat planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025.

Clasa pregătitoare: 2 clase cu 12 locuri


Depunerea și validarea cererilor – tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor în învățământul special se face în perioada:

31 mai- 7 iunie 2024, în intervalul orar: 8001800 (Luni – Joi) respectiv 8001700 (Vineri).

Numărul telverde la care părinții și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar este:

0 800 816 241 pentru CONSTANȚA


Acte necesare înscrierii:

 1. Certificat de orientare școlară – original, eliberat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța;
 2. Copie Certificat naștere copil;
 3. Copie Carte de identitate părinți;
 4. Copie Certificat de handicap – actualizat, eliberat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;

NOTĂ: Conf. art. 8 alin. (2) din Ordinul Ministerului Educației nr. 4019/15.03.2024 în clasa pregătitoare din învățământul special pot fi înscriși copii cu cerințe educaționale speciale (CES) cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data de 31 august a anului în care se face înscrierea.

Înscrieri etapa II:

Înscrieri etapa I:

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ORIENTARE SCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ de către Centrul Județean de Resurse si Asistență Educațională Constanța – Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională Constanța (B-dul Mamaia nr.197  Tel./Fax 0341 451 783):

 • Cerere Tip
 • Copie acte de identitate copil/elev (certificat de naştere / carte de identitate)
 • Certificatul de Orientare Şcolară Şi Profesională (cel mai recent eliberat de CJRAE)
 • Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal.
 • Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (Hotărâre a Instanței / Hotărâre a Comisiei Pentru Protecția Copilului, Etc.)
 • Anchetă socială de la SPAS/DGASPC +  Factorii de mediu – anexă a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale,   
 • Fişa medicală sintetică – completată de medicul de familie şi parafată,
 • Certificat medical tip A5 de la medicul de specialitate (în certificatul medical tip A5 se trec: diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate şi alte boli – şi codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a maladiilor, respectiv CIM-10; Termenul de valabilitate al certificatului medical tip A5 este stabilit de medicul care îl emite, însă nu poate fi mai mic de 3 luni şi nici mai mare de 4 ani).
 • Copia Certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap,
 • Fişa de Evaluare Psihologică – completată de către psihologul clinician,    
 • Fișa Psihopedagogică completată de către  profesorul diriginte/profesor itinerant/de sprijin, înregistrată, semnată şi ştampilată de către directorul unităţii şcolare, 
 • Adeverinţă de elev / Foaia Matricolă care să ateste calitatea de elev /absolvent.
 • Alte documente, în copie (Hotărâre de plasament copil / Sentinţa instanţei / Act doveditor al calităţii de asistent maternal profesionist – pentru asistenţii maternali profesionişti şi alte rude care au în îngrijire copilul: bunici, mătuşi, etc).
Sari la conținut