CȘEI „Maria Montessori” organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de ASISTENT SOCIAL – normă întreagă

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanta organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de ASISTENT SOCIAL – normă întreagă, pe perioadă determinată, în perioada  18 – 22  februarie 2021, la sediul unității din Constanța, str. Nicolae Măndoi nr.17.

Condiţii de participare:

 1. Cetățenie română;
 2. Cunoaşterea  limbii române scris și vorbit;
 3. Studii superioare de asistență socială;
 4. Vechime efectivă în domeniul asistenței sociale: Voluntariatul/practica de specialitate din perioada studiilor este considerată vechime;
 5. Competenţe digitale (Cunoştinţe de operare MS Office, Excel, e-mail, Internet etc.);
 6. Excelente abilități de comunicare și relaționare;
 7. Capacitate de gestionare a timpului și a priorităților;
 8. Starea de sănătate corespunzătoare postului;
 9. Să nu aibă antecedente penale.

Documente necesare înscrierii la concurs:

 • Cerere de înscriere adresată directorului instituţiei;
 • Curriculum vitae;
 • Copia și originalul diplomei de licență, actul care atesta efectuarea specializarii solicitate pentru ocuparea postului;
 • Copii + original certificat de naştere, certificat de căsătorie;
 • Copie + original Carte de identitate;
 • Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz, adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • Cazier judiciar în original;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie, care să ateste că este apt pentru a lucra în învățământ;
 • Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Etapele de desfăşurare ale  concursului:

 • Depunerea dosarelor la secretariatul şcolii: 04 – 10 februarie 2021, interval orar: 900 – 1500
 • Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției: 18 februarie 2021, interval orar: 900 – 1400
 • Proba scrisă – 19 februarie 2021, interval orar: 900 – 1100
 • Proba practică – 19 februarie 2021, interval orar: 1130 – 1230
 • Proba de interviu – 19 februarie 2021, interval orar: 1300 – 1400
 • Afişarea rezultatelor – 19 februarie 2021 – ora 1500
 • Depunerea contestaţiilor – 19 februarie 2021, interval orar: 1500 – 1600
 • Afişarea rezultatelor finale – 22 februarie 2021– ora 0900

Bibliografie:

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011, actualizată (Lg. 194/2018, Lg.231/2020);
 • Legea  nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 privind protectia și promovarea drepturilor copilului, actualizată;
 • Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap publicată în M.Of.1006/18.12.2006 modificată și completată prin OUG nr 14/07.03.2007 publicată în M. Of. 187/19.03.2007;
 • Hotărârea de Guvern nr.564/04.08.2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu CES școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar;
 • OMECTS 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat modificat de OMECTS 3470/2012 și OMEN 3480/2018
 • Legea nr.1/2011 privind Educația Națională, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul M.E.C. nr.5447/2020 privind Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
 • Ordinul M.E.N.C.T.S. nr. 5555/2011 – Anexa nr. 3:  Regulament-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă;
 • Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5573/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat
 • Ordinul M.M.F.P.S.P.V./M.S./M.E.N.C.S. nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;
 • Fișa postului asistentului social din învățământul preuniversitar;
 • Legea nr.319/2006 referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în muncă;
 • Legea nr. 307/ 2006 art. 12.1 privind apărarea împotriva incendiilor şi Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, actualizat.

 *Notă: Toată bibliografia se cere actualizată, cu toate modificările și completările până la data publicării anunțului de concurs.

Informaţii suplimentare se pot obţine de  la secretariatul şcolii, tel: 0241/691.731