Demararea lucrărilor de construire pentru Modificare acoperiș din terasă circulabilă în șarpantă la extindere Școală Specială nr.2.la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța, achiziţionează direct, în conformitate cu Legea nr. 98 din 2016 privind achiziţiile publice: Lucrări de construire pentru Modificare acoperiș din terasă circulabilă în șarpantă la extindere Școală Specială nr.2.

documentaţie s-a elaborat în temeiul principiilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Hotărârii 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din lege.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor de ordin tehnic ce sunt în măsură să satisfacă autoritatea contractantă şi pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică şi financiară. Cerinţele prezentului caiet de sarcini fac obiectul – Lucrări de construire pentru Modificare acoperiș din terasă circulabilă în șarpantă la extindere Școală Specială nr.2.

Caietul de sarcini se gasește la sediul instituției iar drept urmare vă rugăm să vizitați amplasamentul lucrărilor în vederea întocmirii unei oferte de preț optime.

Amplasamentul lucrărilor se situează în Constanța, str. Nicolae Măndoi nr.17.