PLAN DE ȘCOLARIZARE PENTRU CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2020/2021

Clasa pregătitoare:  1 clasă  cu  6 locuri

Depunerea și validarea cererilor – tip de înscriere de către părinții care solicită înscrierea copiilor în învățământul special se face în perioada:

04  martie –  23  martie 2020,  în intervalul orar: 

800 – 1800 (Luni – Joi)

 800 – 1700 (Vineri)

Numărul telverde la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar este: 0 800 816 241    pentru  CONSTANŢA

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

1. Certificat de Orientare Școlară – original, eliberat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța;

2. Copie Certificat de handicap – actualizat, eliberat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța;

3. Copie Certificat naștere copil;

4. Copie Fișă psihopedagogică de la gradiniță, cu ștampila unității școlare/educaționale unde copilul a frecventat cursurile sau de la centrele terapeutice;

5. Copie Ancheta socială;

6. Copie Carte identitate părinți;

7. Copie certificat naștere (carte de identitate) pentru frați/surori (dacă există);

8. Adeverințe de salariu pentru părinți/tutori;

9. Alte acte (hotarâre de divorț, atestat de asistent maternal, hotarâre de plasament, ș.a.).

NOTĂ: Conf. art.8 din OMEC 3277/17.02.2020, în clasa pregătitoare din învățământul special sunt înscriși copii cu cerințe educative speciale care împlinesc vârsta de 8 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legali instituiți/reprezentanților legali pot fi înscriși în clasa pregătitoare și copii cu cerințe educative speciale cu vârste cuprinse între 6 și 8 ani la data începerii anului școlar.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ORIENTARE SCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ

de către Centrul Județean de Resurse si Asistență Educațională Constanța – Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională Constanța (B-dul Mamaia nr.197  Tel./Fax 0341 451 783):

 • Cerere Tip
 • Copie acte de identitate copil/elev (certificat de naştere / carte de identitate)
 • Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal.
 • Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (Hotărâre a Instanței / Hotărâre a Comisiei Pentru Protecția Copilului, Etc.)
 • Anchetă socială de la SPAS/DGASPC +  Factorii de mediu – anexă a anchetei sociale pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale,   
 • Fişa medicală sintetică – completată de medicul de familie şi parafată,
 • Certificat medical tip A5 de la medicul de specialitate (în certificatul medical tip A5 se trec: diagnosticul complet – boala principală, bolile asociate şi alte boli – şi codul de boală prevăzut de Clasificaţia internaţională a maladiilor, respectiv CIM-10; Termenul de valabilitate al certificatului medical tip A5 este stabilit de medicul care îl emite, însă nu poate fi mai mic de 3 luni şi nici mai mare de 4 ani).
 • Copie Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap,
 • Fişa de Evaluare Psihologică – completată de către psihologul clinician,    
 • Fișa Psihopedagogică completată de către  profesorul diriginte/profesor itinerant/de sprijin, înregistrată, semnată şi ştampilată de către directorul unităţii şcolare, 
 • Adeverinţă de elev / Foaia Matricolă care să ateste calitatea de elev /absolvent.
 • Ultimul Certificat de Orientare Şcolară Şi Profesională
 • Alte documente, în copie (Hotărâre de plasament copil / Sentinţa instanţei / Act doveditor al calităţii de asistent maternal profesionist – pentru asistenţii maternali profesionişti şi alte rude care au în îngrijire copilul: bunici, mătuşi, etc).