Caiet de sarcini privind achiziția: LUCRĂRILOR PENTRU EXECUȚIA OBIECTIVULUI „AMENAJARE LOC DE JOACĂ CU PARDOSEALĂ POLIURETANICĂ TURNATĂ ÎN SITU”

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului și constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. Caietul de sarcini va fi asumat de operatorul a cărui ofertă este declarată câștigătoare şi va constitui anexă la contract.
Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care proj herea tehnică presupune ofertarea unor cantități corecte și asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerinţelor minimale din caietul de sarcini.